הודעה משפטית של אסטרהזניקה

עמוד זה (יחד עם המסמכים שאליהם הוא מפנה) מספר לך מהם התנאים שלפיהם תוכל לעשות שימוש באתר האינטרנט שלנו, בין אם כאורח או כמשתמש רשום ("תנאי שימוש"). אנא קרא את תנאי השימוש הללו בקפידה לפני שתתחיל להשתמש באתר האינטרנט. בעשיית שימוש באתר האינטרנט שלנו, אתה מביע את הסכמתך לתנאי השימוש הללו ואת הסכמתך לדבוק בהוראותיהם. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הללו, אנא הימנע משימוש באתר האינטרנט שלנו.

מידע עלינו

אתר אינטרנט זה מופעל על-ידי AstraZeneca PLC ("אנחנו", "שלנו" ו"אנו"). אנחנו חברה ציבורית בעירבון מוגבל, הרשומה באנגליה ובוויילס תחת מספר החברה 02723534 ומשרדנו הרשום שוכן בכתובת ‎1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. כתובות המסחר הראשיות שלנו מפורטות כאן. מספר מזהה המע"מ שלנו הוא GB 582 3236 42.

גישה לאתר אינטרנט זה

הגישה לאתר האינטרנט שלנו מותרת על בסיס זמני, ואנו שומרים את הזכות לבטל או לשנות את השירות שאנו מספקים באתר האינטרנט שלנו ללא התראה (ראה להלן). אנו לא נישא באחריות אם אתר האינטרנט שלנו לא יהיה זמין, מכל סיבה, בכל עת או לכל פרק זמן. מעת לעת, אנו נהיה עשויים להגביל את הגישה לחלקים מסוימים באתר האינטרנט שלנו, או לכל אתר האינטרנט שלנו, למשתמשים שנרשמו אצלנו.

אם תבחר קוד זיהוי משתמש, סיסמה או כל פריט מידע אחר כחלק מהליכי האבטחה שלנו, או שיסופק לך כזה, יהיה עליך להתייחס למידע זה כאל מידע סודי וייאסר עליך לחלוק אותו עם כל אדם אחר. יש לנו את הזכות לבטל כל קוד זיהוי משתמש או סיסמה, בין שנבחרו על-ידיך ובין שהוקצו על-ידינו, בכל זמן, אם לדעתנו לא עמדת בהוראה כלשהי של תנאי השימוש הללו. אתה מסכים להודיע לנו באופן מיידי אם וכאשר ייוודע לך על חשיפה או שימוש בלתי מורשים כלשהם בקוד זיהוי המשתמש ו/או הסיסמה שלך.

אתה אחראי על עשיית כל הסידורים הנחוצים לקבלת גישה לאתר האינטרנט שלנו. אתה גם אחראי לוודא שכל האנשים הניגשים לאתר האינטרנט שלנו באמצעות חיבור האינטרנט שלך מודעים לתנאי השימוש הללו ומצייתים להם.

שימוש אסור

מותר לך להשתמש באתר שלנו אך ורק למען מטרות חוקיות. אסור לך להשתמש באתר שלנו:

 • בכל דרך המפרה כל חוק או תקנה מקומיים, לאומיים או בין-לאומיים רלוונטיים;
 • בכל דרך המנוגדת להוראות החוק, שיש בה כוונת מרמה, או שיש לה כל השלכה בלתי חוקית או המהווה הונאה;
 • כדי לשדר או לרכוש את שליחתם של כל פרסומים או חומרי קידום מכירות בלתי מוזמנים או בלתי מורשים, או כל צורה דומה אחרת של שידול (דואר זבל);
 • כדי לבצע ניסיונות בלתי מורשים לגשת לאחת המערכות שלנו או לרשתות צד שלישי;

שירותים אינטראקטיביים

אנו עשויים לספק מעת לעת שירותים אינטראקטיביים באתר שלנו, כולל, בין היתר, חדרי צ'אט או לוחות מודעות. כאשר אנו מספקים כל שירות אינטראקטיבי, אנו נספק לך מידע ברור על סוג השירות המוצע ועל סוג הפיקוח שלו הוא כפוף (כולל אם מדובר בפיקוח אנושי או טכני), אם הוא כפוף לפיקוח.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להעריך כל סיכון אפשרי שמשתמשים (ובפרט לילדים) עשויים להיות חשופים לו מצדדים שלישיים בעת שימוש בשירות אינטראקטיבי כלשהו המסופק באתר שלנו, ואנו נחליט בכל מקרה אם יש מקום לפקח על השירות הרלוונטי (כולל סוג הפיקוח שבו יש להשתמש) לאור אותם סיכונים. עם זאת, איננו מחויבים לנהל או לנטר כל שירות אינטראקטיבי שאנו מספקים באתר שלנו או לפקח עליו, ואנו שוללים במפורש את האחריות שלנו לכל אובדן או נזק שינבעו מהשימוש שיעשה כל משתמש בכל שירות אינטראקטיבי בניגוד לסטנדרטים שלנו עבור תוכן, בין אם השירות מפוקח ובין אם לא.

שימושו של קטין בכל אחד מהשירותים האינטראקטיביים שלנו כפוף להסכמת ההורה או האפוטרופוס שלו. אנו מזכירים להורים המתירים לילדיהם להשתמש בשירות אינטראקטיבי שחשוב שהם ידברו עם ילדיהם בנוגע לבטיחותם באינטרנט, מכיוון שהפיקוח אינו מבטיח הגנה מלאה. על קטינים המשתמשים בשירות אינטראקטיבי כלשהו להיות מודעים לסיכונים הפוטנציאליים הקיימים עבורם.

כאשר אנו מפקחים על שירות אינטראקטיבי, אנו בדרך כלל נספק אמצעים ליצירת קשר עם המפקח למקרה שמתעורר חשש או קושי.

סטנדרטים עבור תוכן

סטנדרטים עבור תוכן אלה חלים על כל החומרים שתתרום לאתר שלנו (תרומות), ועל כל שירות אינטראקטיבי הקשור אליו. עליך לציית לרוחם של הסטנדרטים הבאים וכן ללשונם. הסטנדרטים חלים על כל חלק של כל תרומה וכן על כל תרומה במלואה.

התרומות חייבות להיות מדויקות (כאשר הן מציינות עובדות) ולציין עמדות אמיתיות (כאשר הן מציינות דעות). על התרומות לציית לחוק החל בבריטניה ובכל מדינה שממנה הן נשלחות.

לתרומות אסור:

 • להכיל כל חומר המשמיץ כל אדם;
 • להכיל כל חומר מגונה, פוגעני, מסית או מפיץ שנאה;
 • לקדם חומר בעל אופי מיני מפורש;
 • לקדם אלימות;
 • לקדם אפליה על בסיס גזע, מין, דת, לאום, נכות, נטייה מינית או גיל;
 • להפר כל זכות יוצרים, זכות למסד נתונים או סימן מסחרי של כל אדם אחר;
 • לכלול חומרים שסביר להניח כי יונו כל אדם;
 • להתבצע תוך הפרה של כל חובה משפטית המגיעה לצד שלישי, כגון חובה חוזית או חובת שמירת סודיות;
 • לקדם כל פעילות בלתי חוקית;
 • לאיים על הפרטיות של אדם אחר, לנצל אותה או להפר אותה או לגרום למטרד, לאי-נוחות או לחרדה מיותרת;
 • לכלול חומרים סביר להניח כי יטרידו, יביכו, יפחידו או יעצבנו כל אדם אחר;
 • לשמש כדי להתחזות לכל אדם, או כדי להציג מצג שווא של הזהות או השיוך שלך בפני כל אדם;
 • ליצור את הרושם שהם נובעים מאיתנו, אם זה לא המקרה; וכן
 • לתמוך, לקדם או לסייע לכל פעולה בלתי חוקית כגון (ולדוגמה בלבד) הפרת זכויות יוצרים או שימוש לרעה במחשב

השעיה והפסקה

אנו נקבע, על פי שיקול דעתנו, אם הייתה הפרה של תנאי שימוש אלה במהלך שימושך באתר שלנו. כאשר מתרחשת הפרה של תנאי שימוש אלה, אנו רשאים לנקוט בפעולה שתהיה הולמת בעינינו, כולל, בין היתר, בכל אחת מהפעולות הבאות או בכולן:

 • ביטול מיידי, זמני או לצמיתות של זכותך להשתמש באתר שלנו;
 • הסרה מיידית, זמנית או לצמיתות של כל פרסום או חומר שהעלית לאתר שלנו;
 • שליחת אזהרה אליך;
 • נקיטת הליכים משפטיים כנגדך בתביעה להחזר כספי של כל העלויות על בסיס שיפוי (כולל, בין היתר, עלויות מנהליות ומשפטיות סבירות) הנובעות מההפרה;
 • נקיטת צעדים משפטיים נוספים כנגדך;
 • מסירת מידע כמצוין לעיל לרשויות אכיפת החוק, כאשר נהיה סבורים באופן סביר כי הדבר נדרש.

אנו מחריגים נשיאה בכל חבות בגין פעולות הננקטות בתגובה להפרות של תנאי השימוש הללו.

התחייבויות הכלולות במינוי

לאחר שהצטרפת לאתר האינטרנט הזה כמנוי, אתה מתחייב להודיע לנו באופן מיידי על כל טענה או הליך נגדך העולים בגין שימוש כלשהו באתר אינטרנט זה. כמו כן, לבקשתנו, אתה תתחייב לחדול מיידית מהפעולה מושא התלונה. אתה מסכים להודיע לנו באופן מיידי על כל שינוי הנוגע לפרטי ההרשמה שלך. זו חובתך להבטיח שפרטי ההרשמה שלך יישארו מעודכנים.

אתה רשאי לסיים את המינוי שלך לאתר זה בכל עת על-ידי משלוח הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת infomaster@astrazeneca.com זמן סביר מראש. בכל הודעה שתשלח עליך לציין בבירור את שמך, שם המשתמש שלך (אם קיים), את פרטי הרישום (אם קיימים) ושם אתר אינטרנט זה.

רישיון להזנות RSS

בתנאי שתציית, בכל עת, לתנאי השימוש האלה, אנו מעניקים לך רישיון הניתן לביטול (בכל עת), לא בלעדי, אישי, לא מסחרי, כלל עולמי, בלתי ניתן להעברה וחופשי מתמלוגים להשתמש ולהציג באתר שלך ו/או לשלב בכל דרך אחרת בהזנת RSS שנוצרה על-ידיך כל תוכן שסופק על-ידינו (כולל, בין היתר, כותרות, קישורים פעילים, מזהי מקור, קישורים לדפים שמורים ברשתות חברתיות ומידע, תכנים או חומרים אחרים שתבחר לקבל מהשימוש שלך בהזנת ה-RSS של AstraZeneca) בעקבות הרשמתך כמנוי לכל הזנת RSS של AstraZeneca ("תוכן של AstraZeneca").

אין להעביר, לחדש ו/או להקצות רישיון זה להזנות RSS ו/או להעבירו ברישיון משנה לכל צד שלישי. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש ברישיון הזנות RSS זה נשמרות במלואן על-ידינו, על-ידי החברות המסונפות שלנו (כהגדרתן בתנאי השימוש שלנו) ועל-ידי בעלי הרישיונות שלנו (לפי העניין).

שום דבר הכלול ברישיון הזנות RSS זה לא מעניק לך כל זכות או רישיון להשתמש בכל אחד מסימני המסחר שלנו באתר האינטרנט שלך או במקום אחר.

שימוש בהזנת RSS של AstraZeneca

אם בכוונתך להשתמש בהזנת RSS כלשהי של AstraZeneca באתר האינטרנט שלך ו/או כחלק מהזנת RSS אחרת, עליך לוודא כי מסופק קישור ברור ופונקציונלי לדף האינטרנט המכיל את הזנת ה‑RSS של AstraZeneca וכי מבקרים באתר האינטרנט או המנויים שלך לכל הזנת RSS רלוונטית הכוללת את הזנת ה-RSS של AstraZeneca, מודעים לכך שהזנת RSS של AstraZeneca כפופה לרישיון RSS זה. עליך לוודא בכל המקרים שהייחוס המתאים ניתן לתוכן הכלול בהזנת ה-RSS של AstraZeneca על-ידי הצהרה ברורה כי "תוכן זה הוא מן האתר הבין-לאומי AstraZeneca PLC בכתובת www.astrazeneca.com והבטחה שכל הודעות זכויות היוצרים נשמרות בצורתן המקורית.

בעשיית שימוש בהזנה(ות) RSS של AstraZeneca ו/או בתוכן של AstraZeneca, אתה מתחייב ומצהיר כי כל אתר שבו תציג (או תגרום להצגה) של כל הזנת RSS של AstraZeneca או כל הזנה שאתה מייצר (או גורם ליצירתה) המשלבת כל הזנת RSS של AstraZeneca (או חלק ממנה), אינם פוגעים בשמנו, בתדמיתנו ו/או במוניטין שלנו, ובפרט, אינם מכילים ולא יכילו כל חומר המפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, או כזה שאדם סביר היה מחשיב כהפרה של הסטנדרטים שלנו עבור תוכן (ראה לעיל)

אסור לך לטעון, בין אם במישרין או בעקיפין, כי נתנו את תמיכתנו או את אישורנו לכל דבר המופיע בכל אתר אינטרנט ו/או מהווה חלק מכל הזנת RSS הכוללת הזנת RSS של AstraZeneca, כולל (ללא הגבלה) לכל תוכן שלך, תוכן של צד שלישי, לכל מוצר או לכל אישיות/ישות משפטיים או יחיד. אינך רשאי לחייב (בין אם במישרין או בעקיפין) כל משתמש באתר האינטרנט שלך, או מנוי, לכל הזנה שאתה אחראי לגישה אליה בתשלום עבור כל הזנת RSS של AstraZeneca או כל חלק ממנה ו/או עבור כל תוכן של AstraZeneca. אינך רשאי למכור מחדש ו/או למסחר בכל דרך אחרת כל הזנת RSS של AstraZeneca ו/או כל תוכן של AstraZeneca או חלק מהם.

רישיון לפודקאסטים

בתנאי שתציית, בכל עת, לתנאי שימוש אלה, אנו מעניקים לך רישיון ניתן לביטול (בכל עת), לא בלעדי, אישי, לא מסחרי, כלל עולמי, בלתי ניתן להעברה, וחופשי מתמלוגים להוריד את הפודקאסטים של AstraZeneca מאתר האינטרנט הזה ולהשתמש בהם. אין להעביר, לחדש ו/או להקצות רישיון זה לפודקאסטים ו/או להעבירו ברישיון משנה לצד שלישי כלשהו. כל הזכויות שאינן מוענקות במפורש ברישיון פודקאסטים זה נשמרות במלואן על-ידינו, על-ידי החברות המסונפות שלנו (כהגדרתן בתנאי השימוש שלנו) ועל-ידי בעלי הרישיונות שלנו (לפי העניין). שום דבר הכלול ברישיון פודקאסטים זה אינו מעניק לך כל זכות או רישיון להשתמש בכל אחד מסימני המסחר שלנו.

שימוש בפודקאסט של AstraZeneca

הפודקאסט של AstraZeneca נועד לשימושך האישי והלא מסחרי בלבד. אינך רשאי להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, לפרסם, לשדר, להפוך לזמין לציבור, למכור או לעשות שימוש חוזר או למסחר בכל אופן אחר את הפודקאסט של AstraZeneca בכל דרך שהיא. אינך רשאי לערוך, לשנות או להתאים את הפודקאסט של AstraZeneca או להוסיף לו בכל דרך שהיא, ואינך רשאי לשלב את הפודקאסט של AstraZeneca עם כל חומר אחר. אינך רשאי להוריד קובץ זה או להשתמש בו למטרת קידום, פרסום, תמיכה או רמיזה על כל קשר בינך (או בין כל צד שלישי) לביננו, לסוכנינו או לעובדינו, או לתורמים כלשהם לפודקאסט של AstraZeneca. אינך רשאי להשתמש בפודקאסט של AstraZeneca בכל דרך שעלולה לפגוע בשמנו או בשמה של כל חברה מסונפת או לגרום בכל דרך אחרת לכל אובדן או נזק לנו או לכל חברה מסונפת.

שיפוי

אתה מסכים לשפות אותנו ואת החברות המסונפות שלנו, ולהבטיח את השיפוי המלא והיעיל שלנו ושל החברות המסונפות שלנו ביחס לכל אובדן, עלות (לרבות הוצאות משפטיות ומקצועיות), נזק, כספים ששולמו בהסדר פשרה וכל חבות אחרות, הנובעים מכל הפרה מצידך של רישיון הזנות ה-RSS ו/או רישיון הפודקאסטים או הקשורים לכל הפרה מעין זו.

תניית פטור

על אף שפעלנו בזהירות סבירה בעת בניית אתר אינטרנט זה, איננו אחראים לכל פעולה שבה נוקטים אדם או ארגון כלשהם, ללא קשר למקום הימצאותם, הנובעת באופן ישיר או אחר, ממידע הנמצא באתר אינטרנט זה או שהגישה אליו התאפשרה דרך אתר האינטרנט, בין שמידע כזה מסופק על-ידינו ובין שזה מסופק על-ידי צד שלישי. דבר באתר אינטרנט זה לא יפורש כמעניק ייעוץ או כמתן כל המלצה. לפיכך, אין להסתמך על אתר אינטרנט זה כבסיס להחלטה או לנקיטת פעולה כלשהן. עקב התקדמויות והתפתחויות רפואיות מתמשכות, המידע באתר אינטרנט זה עשוי שלא להיות לגמרי עדכני תמיד, ומסיבה זו, מידע כזה מסופק על בסיס "כפי שהוא" ו"לפי הזמינות".

איננו מספקים כל אחריות, התחייבות או מצג, בין אם מפורשים או משתמעים, לגבי תוכן כלשהו של אתר אינטרנט זה (כולל, בין היתר, באשר לכך שכל תוכן מעין זה יהיה זמין במועד המתאים, עדכני, מדויק, שלם או כשיר למטרה מסוימת, או לכך שהתוצאות שאותן אפשר היה להשיג באמצעות השימוש באתר האינטרנט יהיו נטולות שגיאות או מהימנות).

אתה מסכים שהשימוש במידע שהושג או הורד מאתר אינטרנט זה, או באמצעותו, יהיה מבוסס על שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך בלבד. קיימים אזורי שיפוט שאינם מתירים את ההחרגה של אחריות משתמעת ובמקרה כזה המצוין לעיל לא יחול באזורי שיפוט אלה. שום מידע רפואי באתר אינטרנט זה לא נועד להיות תחליף לעצה רפואית מושכלת. כמו כן, איננו יכולים להשיב להודעות דואר אלקטרוני לא מוזמנות הנוגעות לבעיות רפואיות אישיות. מידע על המוצרים המוזכרים באתר האינטרנט הזה עשוי להשתנות ממדינה למדינה. מטופלים ואנשי מקצוע מתחום שירותי הבריאות נדרשים לחפש את המידע הרלוונטי לארצם במשאבים הרפואיים המקומיים ואצל רשויות תקינה. עליך להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך כראוי מתחום שירותי הבריאות לגבי כל בעיה או נושא ספציפיים, המכוסים במידע כלשהו הנמצא באתר אינטרנט זה לפני נקיטת כל פעולה.

שום דבר באתר זה לא ייחשב כהזמנה להשקיע או לסחור בכל דרך אחרת במניות, ב-ADRs או בניירות ערך אחרים של AstraZeneca PLC. התוצאות וההתפתחויות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מכל תחזית, דעה או ציפייה המוצגת באתר אינטרנט זה, ואין להסתמך על ביצועי העבר של מחיר ניירות הערך כמדריך לביצועיהם העתידיים.

האחריות שלנו

ככל שהדבר מותר בחוק, אנו, חברים אחרים בקבוצתנו (כהגדרתם להלן) וצדדים שלישיים הקשורים אלינו שוללים בזאת במפורש:

 • את כל התנאים, כל סוגי האחריות ואת כל המונחים האחרים שאלמלא כן אפשר לראותם כמשתמעים על פי החוק, המשפט מקובל או דיני היושר; וכן
 • כל חבות בגין אובדן או נזק ישיר, עקיף או תוצאתי שנגרם על-ידי כל משתמש בהקשר לאתר האינטרנט שלנו או בהקשר לשימוש, חוסר היכולת להשתמש, או תוצאות השימוש באתר האינטרנט שלנו, באתרים כלשהם הקשורים אליו ובכל חומר שפורסם בו, כולל, בין היתר, כל חבות בגין (1) אובדן הכנסה או פדיון, (2) אובדן עסקים, (3) אובדן רווחים או חוזים, (4) אובדן חסכונות צפויים, (5) אובדן נתונים, (6) פגיעה במוניטין, (7) בזבוז זמן ניהולי או משרדי; וכן (8) בגין כל אובדן או נזק אחר מכל סוג, בכל דרך שבה הוא נוצר ובין שזה נובע באופן נזיקי (כולל רשלנות), מהפרת חוזה או בדרך אחרת, גם אם אפשר היה לצפותם.

האמור לעיל אינו משפיע על חבותנו במקרים של מוות או של נזק לגוף, הנגרמים כתוצאה מרשלנות מצידנו, ולא על חבותנו בגין מצג שווא במרמה או מצג שווא באשר לעניין מהותי, ולא על כל חבות אחרת שאין אפשרות להחריגה או להגביל אותה על פי החוק החל.

איננו מעניקים כל ערובה לכך שהפונקציות הכלולות באתר אינטרנט זה יפעלו ללא הפרעה או יהיו נטולות שגיאות, שפגמים יתוקנו, או לכך שאתר אינטרנט זה או השרת שבאמצעותו הוא זמין יהיו נקיים מווירוסים או באגים.

זכויות קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני באתר אינטרנט זה, ובחומר המפורסם בו, כולל, בין היתר, בכל המסמכים, הקבצים, המלל, התמונות, הזנות RSS, קובצי השמע, הפודקאסטים, קובצי הווידאו, מדריכי הפלאש, הגרפיקה, המכשירים והקוד הכלולים בו, וב"מראה והתחושה" הכלליים של אתר אינטרנט זה, הן בבעלותה של חברת AstraZeneca PLC, של חברות המסונפות אליה (כהגדרתן להלן) או של שותפינו החיצוניים. יצירות אלה מוגנות בחוקים ואמנות של זכויות יוצרים בכל רחבי העולם. כל הזכויות האלה הנן שמורות.

הנך רשאי לייצר עותק יחיד ולהדפיס מובאות או מסמכים מאתר אינטרנט זה (למעט לגבי תוכן שבבעלות צד שלישי שזוהה ככזה) לשימושך הלא-מסחרי בתנאי שכל עותק או תדפיס כזה ימשיך לשאת את כל זכויות היוצרים או ההודעת הקנייניות האחרות וכל תניית פטור הכלולות בהן. אין לעשות שימוש בכל השמות, הסמלים והסימנים המסחריים של AstraZeneca או לשכפלם בלי הסכמתנו הכתובה מראש. יש להכיר תמיד במעמדנו (וזה של תורמים מזוהים כלשהם) כמחברי החומר באתר שלנו.

למעט כמוזכר לעיל במפורש, השעתוק של חלק מהתכנים באתר האינטרנט הזה או של כולם, בכל דרך, כולל מסגור, יצירת כל עבודה נגזרת על בסיס אתר אינטרנט זה ו/או התוכן שלו והכללה לתוך אתרי אינטרנט אחרים, מערכות אחזור אלקטרוניות או פרסומים, הנו אסור בהחלט. אסור לך להשתמש בשרטוטים, תרשימים, תמונות, קטעי וידאו או שמע או גרפיקה כלשהי באופן הנפרד מטקסט נלווה כלשהו. אין לכלול קישורים לאתר אינטרנט זה בכל אתר אינטרנט אחר בלי קבלת רשותנו מראש ובכתב.

איננו יכולים להבטיח שיש לך זכות כלשהי להשתמש בתוכן שבבעלות צד שלישי שזמין באתר אינטרנט זה ועליך להשיג את רשותו של אותו בעלים צד שלישי לפני שימוש או הורדה של תוכן כזה. אין לשנות תוכן המוגן בזכויות יוצרים ואין לשנות כל הודעה המייחסת תוכן למחבר או הודעת זכויות יוצרים המופיעה בתוכן כזה בלי להשיג תחילה את ההסכמות המתאימות.

אין לפרש דבר באתר אינטרנט זה כמעניק כל זכות או רישיון אחרים למעט ההרשאה המוגבלת המתוארת לעיל.

כל שמות המוצרים המוזכרים באתר אינטרנט זה הם סימנים מסחריים של AstraZeneca PLC או חברות המסונפות לה, למעט אותם סימנים שמצוין כי הם בבעלות חברות אחרות וכל הזכויות הן שמורות.

הזכות להשתמש במידע שסיפק המשתמש

במקרה שתשלח חומר כלשהו כך שייכלל באתר אינטרנט זה (כולל בין היתר מידע אישי, ידע שימושי, הערות, רעיונות, שאלות, טכניקות, תקצירים וכדומה), אתה מסכים (1) שחומר כזה לא ייחשב חסוי (2) שחומר כזה לא יחשב קנייני ו-(3) להעניק לנו רישיון בלתי הפיך, כלל-עולמי, נצחי, חופשי מתמלוגים ולא-בלעדי להשתמש, לחשוף, להעתיק, לשנות, להתאים, להציג בפומבי ולתרגם כל או חלק מחומרים אלה לכל מטרה שהיא ללא מגבלה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לשיקול דעתנו המלא, להסיר או למחוק, ללא הודעה מוקדמת, כל חומר שתמסור על מנת שייכלל באתר אינטרנט זה. יש לנו גם זכות לחשוף את זהותך בפני כל צד שלישי הטוען שחומר כלשהו שפורסם או הועלה על ידך אל אתר האינטרנט שלנו מהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני שלו, או של זכותו לפרטיות. אנו מעבדים כל מידע עליך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

וירוסים, פריצות ועבירות אחרות

אסור לך להשתמש לרעה באתר האינטרנט שלנו בכך שתחדיר ביודעין וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות לוגיות או כל חומר זדוני או מזיק טכנולוגית אחר. אסור לך לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר האינטרנט שלנו, לשרת שעליו מאוחסן אתר האינטרנט שלנו או לכל שרת, מחשב, או מאגר נתונים המקושר לאתר האינטרנט שלנו. אסור לך לתקוף את אתר האינטרנט שלנו בדרך של התקפת מניעת-שירות או התקפת מניעת-שירות מופצת.

בהפרת הוראה זו, תבצע עבירה פלילית לפי החוק לאיסור שימוש לרעה במחשב [Computer Misuse Act] ‏1990. אנו נדווח על כל הפרה שכזו לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ונשתף פעולה עם רשויות אלה בכך שנחשוף את זהותם בפניהם. במקרה של הפרה כזו, זכותך להשתמש באתר האינטרנט שלנו תחדל מיידית.

לא נהיה חבים בגין כל אובדן או נזק הנגרמים מהתקפת מניעת-שירות מופצת, וירוסים או חומרים אחרים המזיקים טכנולוגית העשויים לפגוע בציוד מחשב, תוכנות מחשב, נתונים או כל חומר קנייני אחר שלך עקב השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו או לאחר שהורדת חומר כלשהו שהופיע בו, או בכל אתר המקושר אליו. כמתחייב מהתנהלות נכונה עם מחשב, מומלץ שתבצע בדיקת וירוסים לכל החומרים ו/או התוכן שאליהם אתה ניגש ו/או שאותם אתה מוריד מאתר אינטרנט זה באמצעות תוכנות בדיקת וירוסים עדכניות הזמינות מסחרית.

קישורים לאתר אינטרנט זה

אסור לך לתת קישור לדף הבית שלנו בלי להשיג את הסכמתנו מראש ובכתב תחילה. לאחר קבלת הסכמה שכזו, על כל קישור כזה להיות מוצג בדרך הוגנת וחוקית ושאינה פוגעת במוניטין שלנו או מנצלת אותו. אסור לך להציב קישור כזה באופן המרמז על כל סוג של קשר, אישור או תמיכה מצידנו שעה שאין כאלה. אסור לך להציב קישור מכל אתר אינטרנט שאינו בבעלותך.

אסור למסגר את אתר האינטרנט שלנו בכל אתר אחר, ואסור לך ליצור קישור לכל חלק של אתר האינטרנט שלנו פרט לעמוד הבית לאחר קבלת הסכמה כתובה מאיתנו שאליה התייחסנו לעיל. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את האישור לקישורים ללא התראה מוקדמת. אתר האינטרנט שאליו אתה מקשר חייב לציית להודעה משפטית זו בכל מובן.

אתרי אינטרנט ותוכן של צד שלישי

אתר אינטרנט זה עשוי להכיל תוכן שבבעלות צד שלישי (למשל מאמרים, ספריות תמונות, הזנות נתונים או תקצירים) ועשוי גם לכלול קישורי היפרטקסט לאתרי אינטרנט שבבעלות צד שלישי. אנו מספקים תוכן צד שלישי וקישורים שכאלה מתוך אדיבות כלפי משתמשינו. הקישורים מסופקים לידיעתך בלבד. אין לנו כל שליטה על אתרי אינטרנט שבבעלות צד שלישי כלשהו או על תוכן שאתר אינטרנט זה מתייחס אליהם, מאפשר גישה אליהם או שהם זמינים בו, ולפיכך איננו תומכים, מעניקים חסות, ממליצים או מקבלים כל אחריות בדרך אחרת על אתרי אינטרנט או תוכן של צד שלישי או על הזמינות של אתרי אינטרנט כאלה. במיוחד, איננו מקבלים על עצמנו כל חבות העולה מכל טענה שתוכן כלשהו הנמצא בבעלות צד שלישי (בין שפורסם באתר אינטרנט זה ובין באחר) מפר את זכויות הקניין הרוחני של כל אדם, או כל חבות העולה מכל מידע או דעה המצויים באתר אינטרנט או תוכן של צד שלישי כזה.

שינויים באתר זה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות כל חלק באתר אינטרנט זה או בהודעה משפטית זו בכל עת ללא התראה מראש. כל שינוי בהודעה משפטית זו ייכנס לתוקף מהפעם הבאה שתכנס לאתר אינטרנט זה. מצופה ממך לבדוק הודעה משפטית זו מעת לעת כדי לשים לב לכל שינוי שביצענו, שכן הם מחייבים אותך. למרות כל האמור לעיל, איננו מתחייבים לשמור על עדכניותו של אתר אינטרנט זה. אם יעלה צורך, אנו עשויים להשעות את הגישה לאתר אינטרנט זה, או לסגור אותו ללא הגבלת זמן.

קוד IFPMA בדבר שיטות שיווק פרמצבטיות

כל תוכן שיווקי הכלול באתר אינטרנט זה הוכן תוך התייחסות לקוד IFPMA בדבר שיטות שיווק פרמצבטיות. בעשיית שימוש באתר זה אתה מסכים שכל חשש שייתכן שיהיה לך באשר לתוכן יוצג קודם כל בפנינו. לאחר מכן, אם לא תהיה מרוצה מן התגובה שלנו, תוכל להגיש תלונה ל-IFPMA בעיר ז'נבה, שווייץ. לחילופין, תוכל להגיש כל תלונה הנוגעת לתוכן שיווקי הספציפי למדינה אחת לאיגוד יצרני התרופות במדינה הנוגעת בדבר.

סמכות שיפוט והחוק החל

בתי המשפט האנגליים יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לגבי כל תביעה הנגזרת מן הביקור באתר האינטרנט שלנו או קשורה אליו, אף על פי שאנו שומרים את הזכות לפתוח בהליכים נגדך על הפרת תנאים אלה במדינת שהות הקבע שלך או בכל מדינה רלוונטית אחרת. תנאי שימוש אלה כפופים לחוק האנגלי.

כיצד ליצור איתנו קשר

תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת infomaster@astrazeneca.com ב‑AstraZeneca.

התייחסויות אל "AstraZeneca" ול"קבוצה" יובנו כהתייחסויות ל-AstraZeneca PLC ולחברות המסונפות אליה. בתנאי שימוש אלה, "חברות מסונפות" פירושן כל תאגיד או ישות עסקית אחרת, השולטים ב-AstraZeneca PLC, השולטים בה או הנמצאים תחת שליטה משותפת עימה מעת לעת, ולמטרות הגדרה זו, "שליטה" פירושה בעלות ישירה או עקיפה של (1) חמישים אחוז (50%) או יותר מניירות הערך המקנים זכות הצבעה, או מאינטרס ההצבעה בתאגיד או בישות אחרת כאמור לעיל; או (2) חמישים אחוז (50%) או יותר מן הזיקה ברווח או בהכנסה במקרה של גוף עסקי שאינו תאגיד; או (3) במקרה של שותפות, כל זיקה בת-השוואה אחרת אצל השותף הכללי.

דילוג לתוכן